"Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap II" - Zaproszenie


Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

zaprasza pracodawców
do składania wniosków o organizację stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu  "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap II"  

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 2020,

Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania:

11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT


Więcej informacji w sekretariacie PCKUiP ul. Promyka 26, 42-500 Będzin
lub pod nr telefonu: 32 290 12 43