Czym są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KKZ

 

W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oferujemy nową pozaszkolną formę kształcenia zawodowego dorosłych - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ). KKZ umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji w danym zawodzie. Każda pełnoletnia osoba - bez względu na posiadane wykształcenie - może uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny. Każdy kurs kończy się egzaminem OKE potwierdzającym kwalifikacje i wydaniem stosownego zaświadczenia.

KSZTAŁCENIE JEST BEZPŁATNE
BRAK EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Kształcenie prowadzone jest w formie ZAOCZNEJ
Zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne są BEZTERMINOWO
DOWOLNOŚĆ w kolejności potwierdzania poszczególnych kwalifikacji

MOŻLIWOŚĆ ZALICZANIA zdobytych wcześniej efektów kształcenia zawodowego, np. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów.

Okres nauki na kursie jest KRÓTSZY niż w formach szkolnych (np. w Szkole Policealnej)

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.

W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje - co oznacza, że osoba, która zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód. Przedstawiamy to na poniższym schemacie:

PRZYKŁADOWA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat.